Lista dokumentów wymaganych do oceny zdolności 

SPÓŁEK I INNYCH OSÓB PRAWNYCH

OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Historia finansowa za co najmniej 6 miesięcy.

 1. KRS
 2. REGON
 3. NIP
 4. sprawozdania finansowe F01 i F02
 5. lub
 6. deklaracja CIT
 7. bilans / Rachunek zysków i strat

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozarolniczą:

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 2. REGON
 3. NIP

Ponadto zależnie od wybranej formy opodatkowania:

NA ZASADACH OGÓLNYCH: 

Wyciąg z Księgi Przychodów i Rozchodów za ostatni rok poświadczony przez księgowego (lub właściciela); 

PIT-36 (skala 18%, 32%) lub PIT-36L (podatek liniowy 19%) za ostatni rok;

NA PODSTAWIE RYCZAŁTU: 

Ewidencja przychodów (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) 

PIT-28 za ostatni rok;

NA PODSTAWIE KARTY PODATKOWEJ: 

Oświadczenie o osiąganych dochodach (Karta podatkowa) / Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku 

Wyciąg z konta za ostatnie 6 miesięcy

Ponadto dla wszystkich wyżej wymienionych:

 1. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
 2. zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach;
 3. Zgoda na weryfikację pod kontem zdarzeń negatywnych w Rejestrze BIG;

W przypadku Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:

 1. Wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej