Dokumenty dla osoby uczące się (studenci, doktoranci)

  1. Zaświadczenie o przyznanym stypendium (socjalne, naukowe, za wybitne osiągnięcia, doktoranckie);
  2. Wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące potwierdzający wpływy stypendium;
  3. Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada);
  4. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.