Dokumenty do oceny zdolności czynszowej osób mających ustalone prawo do świadczeń ZUS

(emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie)

  1. Ostatni odcinek emerytury lub renty lub przekaz pocztowy / wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto;
  2. Ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy / wyciąg z konta potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego na konto;
  3. Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada);
  4. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.