Zameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy w wynajmowanym mieszkaniu

W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, który obejmuje zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców.
Zgodnie z art. 28 ust. 4 u.e.l., zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Sam fakt zameldowania innej osoby na pobyt stały lub czasowy, co do zasady, nie powoduje żadnych skutków prawnych dla właściciela nieruchomości.

* cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, ale tylko w przypadku jeśli czas jego pobytu czasowego przekracza 3 miesiące
* pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca chyba, że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 30 dni

Aby cudzoziemiec mógł zameldować się w Polsce w wynajętym mieszkaniu, musi posiadać podpisaną z właścicielem mieszkania umowę o wynajem mieszkania. Ważne jest, aby umowa zwierała nr KW nieruchomości potwierdzającej dane właściciela mieszkania. W niektórych urzędach miasta/gminy, oprócz podpisanej umowy wymagana jest również pisemna zgoda właściciela mieszkania na zameldowanie cudzoziemca w jego mieszkaniu lub obecność właściciela w urzędzie miasta/gminy podczas meldowania się cudzoziemca.

Z podpisaną umową o wynajem mieszkania oraz z ważnym paszportem i wizą lub kartą pobytu należy udać się do urzędu miasta/gminy właściwym ze względu na lokalizację mieszkania. W urzędzie miasta/gminy należy wypełnić formularz w języku polskim o „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 

Po zameldowaniu się na okres powyżej 30 dni urząd miasta/gminu automatycznie przyzna cudzoziemcowi numer PESEL. 

Styczeń 2020


Treści prezentowane na naszym blogu nie stanowią doradztwa. Nie ponosimy też odpowiedzialności za niekorzystne rozstrzygnięcia prawne czy podatkowe w indywidualnych sprawach. W celu uzyskania wiążącej informacji w kwestiach prawno-podatkowych należy skonsultować się z uprawnionymi przedstawicielami prawnymi, doradcami podatkowymi oraz odpowiednimi instytucjami rozstrzygającymi w przedmiotowych sprawach.