OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

  • W wykonaniu uprawnienia określonego w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jako Zamawiający, będący konsumentem oświadczam, że żądam, aby wykonywanie usług rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Pośrednika, a więc przed upływem 14 dni od dnia zawarcia przez mnie niniejszej umowy.
  • Oświadczam, że zostałem, poinformowany o prawach odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny lub ponoszenia dodatkowych kosztów, w formie pouczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy oraz zostałem zapoznany ze wzorem formularza odstąpienia od umowy, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ustawy.
  • Oświadczam, że zostałem poinformowany, że jeśli Pośrednik, w pełni wykona usługę opisaną w Umowie przed skorzystaniem przeze mnie z prawa odstąpienia od umowy, utracę prawo do odstąpienia od umowy.
  • Wrażam zgodę na przetwarzanie przez Pośrednika moich danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Pośrednika, za pomocą poczty elektronicznej informacji marketingowych i reklamowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (zwanej dalej Ustawą) Pośrednik udziela Zamawiającemu, będącemu Konsumentem, następujących dodatkowych informacji:

1. Zamawiający może kontaktować się z Pośrednikiem za pośrednictwem telefonu na nr: 58 558 80 21; adresu e-mail: contact@toberent.com lub osobiście pod adresem:  al. Grunwaldzka 347, 80-309 Gdańsk, To Be Rent Spaces Wave 12 piętro, . Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług Zamawiający może składać pisemnie lub mailowo na adres: contact@toberent.com. Pośrednik udzieli odpowiedzi na reklamacje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie oznaczał że została ona uznana.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Pośrednika o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie doręczonego osobiście lub wysłanego pocztą, pocztą kurierską na adres siedziby Pośrednika: al. Grunwaldzka 345, 80-309 Gdańsk, To Be Rent Spaces Wave 12 piętro. Zamawiający może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór formularza stanowi Załącznik nr.2.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Pośrednik zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pośrednika), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Pośrednik został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Jeżeli Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Pośrednika nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Niniejsze informacje zostały udzielone Zamawiającemu przed zawarciem umowy i przekazane w formie pisemnej.