Najem okazjonalny – na czym polega?

Najem okazjonalny lokalu został opisany w Art. 19a – 19e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz.U.2018.1234 ze zm.). 

Zgodnie z art. 19a ust. 1, Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Umowa najmu okazjonalnego gwarantuje właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności niż w przypadku zwykłej umowy najmu. Najem okazjonalny zabezpiecza bowiem prawa wynajmującego, przede wszystkim prawo do eksmisji uciążliwego lokatora.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE DLA UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO?

Ustawa stanowi, że:
Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokaluużywanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Najważniejszym dokumentem dla całej umowy jest oświadczenie najemcy, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje, że opróżni i opuści lokal we wskazanym przez właściciela terminie po rozwiązaniu umowy.
Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji wymaga formy aktu notarialnego i wizyty u notariusza.

Proszę zwrócić uwagę, iż Właściciel ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. 

CO GDY PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO NAJEMCA NIE OPRÓŻNIŁ LOKALU?

W oparciu o art. 19d ust. 1 u.o.p.l. umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela (art. 19d ust. 2 u.o.p.l.). Na podstawie art. 19d ust. 3 u.o.p.l., powyższe żądanie opróżnienia lokalu winno zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy; 

2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego; 

3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. 

W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 u.o.p.l.

Umowę o najem okazjonalny można przedłużyć Aneksem, jednakże należy ponowić oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji.

Styczeń 2020


Treści prezentowane na naszym blogu nie stanowią doradztwa. Nie ponosimy też odpowiedzialności za niekorzystne rozstrzygnięcia prawne czy podatkowe w indywidualnych sprawach. W celu uzyskania wiążącej informacji w kwestiach prawno-podatkowych należy skonsultować się z uprawnionymi przedstawicielami prawnymi, doradcami podatkowymi oraz odpowiednimi instytucjami rozstrzygającymi w przedmiotowych sprawach.